Viess-Mont Logo VM

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Viess-mont, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajova o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – platné od 25.5.2016 a účinné od 25.5.2018 GDPR – General Data Protection Regulation. Nový zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov účinný od 25.5.2018

Práva dotknutých osôb
Každá dotknutá osoba má , bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám
Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracúvanej operácie a jej účeloch. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa osoby spoločnosti Viess-Mont, s.r.o. dotknutej osobe poskytuje v čase získania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získajú zo zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

Viac informácii o právach dotknutých osôb, akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe TU

Dotknuté oblasti:

 • Personalistika
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
 • Účtovná a daňová evidencia
 • Správa registratúry
 • Verejné obstarávanie
 • Spracovanie kontaktných údajov obchodných a iných partnerov
 • Súdne spory
 • Publikačná činnosť a externá komunikácia
 • Kamerový systém – monitorovanie externých osôb
 • Vstupy externých osôb do objektov
 • Zabezpečenie IT prostredia
 • Agenda dotknutých osôb